Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school samen met de medezeggenschap (MR) een nieuw schoolplan vast. In december 2019 is ons nieuwe schoolplan ingegaan voor de periode 2019 – 2023, passend bij het Koersplan van Xpect Primair.

Wat staat er in het schoolplan?

Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wij laten hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. In de wet staat dat het schoolplan voor elke school verplicht is en in ieder geval het volgende bevat:

  • Het onderwijskundig beleid, we beschrijven welke doelen wij nastreven met de leerlingen en hoe wij het onderwijs passend maken voor zoveel mogelijk leerlingen. Dit staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.
  • Het personeelsbeleid, we beschrijven de kwaliteit van het personeel en hoe dat bijdraagt aan de school. Ook wordt er beschreven hoe wij omgaan met scholing en begeleiding van onderwijsprofessionals.
  • De manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert, we beschrijven het stelsel van kwaliteitszorg en met welke verbeteringen wij de komende periode aan de slag gaan.
Klik hier voor ons actuele schoolplan 2019 – 2023.

Verdere uitwerking van het beleid

Het schoolplan beschrijft ons beleid dat aan de basis ligt van hoe wij op school werken. Wij gebruiken het schoolplan om het beleid van elk schooljaar vast te stellen. Het beleid komt eerst in een jaarplan of een werkplan en die informatie komt vervolgens terecht in de schoolgids. De Onderwijsinspectie controleert het schoolplan en de uitvoering daarvan. Elk vastgesteld schoolplan of wijziging daarvan wordt dan ook aan de Onderwijsinspectie toegestuurd.