Sporckt voorgevel

Onze School

Basisschool De Sporckt heeft rond de 500 leerlingen en behoort tot de grotere basisscholen van Tilburg. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 telt de school 20 groepen, inmiddels zijn we gestart met een extra instroomgroep voor de 4-jarigen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of voor een afspraak voor een rondleiding. Wij hebben geen wachtlijst voor 4-jarigen.

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben op dit moment geen plaats meer in de groepen 2, 3 en 7. In deze groepen kunnen geen leerlingen meer starten, omdat we anders niet meer kunnen voldoen aan onze pedagogische- en didactische opdracht als school. Wij staan altijd open voor plaatsing van zij-instromers in de vorm van een intakegesprek, neem in ieder geval contact met ons op.

Onze missie

Een missie is een beschrijving van je bestaansrecht. Het vormt de identiteit van onze school. De Sporckt is een school in ontwikkeling. We zijn op weg om een lerende organisatie te worden. Het hogere doel hiervan is om het leren van leerlingen te verbeteren. We willen de leerling een centralere plek geven in ons onderwijs. Alles wat we doen moet van toegevoegde waarde zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen die bij ons op school zitten.

De missie is nog niet uitgekristalliseerd en zal gedurende het schooljaar 2018-2019 en volgende jaren verder vorm krijgen. Dit is een proces dat zich verder ontwikkelt, wanneer we meer inhoudelijk bezig zijn met de concrete invoering van de nieuwe visie van de school.

Onze onderwijskundige visie

Een visie omvat de onderwijskundige visie en de doelen die we nastreven. Onze visie is een beschrijving van het beeld van de toekomst die we willen creëren. We hebben afgelopen schooljaar aan de hand van een visietraject onze gezamenlijke visie op papier gezet. Deze is ontstaan in dialoog en in samenspraak met het gehele team, we zeggen dan: daar gaan we met zijn allen voor. Concreet zijn daar vijf stelregels uit voort gekomen. Dit proces hebben wij gezamenlijk doorlopen; met ouders, leerkrachten en leerlingen.

Onze missie en visie vormen samen onze collectieve ambitie. Onze visie is concreet en helder, deze is vormgegeven in de onderstaande vijf stelregels. Dit zijn de pijlers van onze school. De vijf stelregels zijn leidend en vormen het kader van waaruit we onze collectieve ambitie van de Sporckt gaan verwezenlijken. Onze vijf stelregels zijn:

1. Zelfontplooiing

Vanuit een positieve veilige sfeer, met wederzijds respect, werken wij aan onze pedagogische opdracht als school. Om tot een optimale ontwikkeling te komen is het van belang dat de leerkracht iedere leerling ziet en kent. Maar ook dat leerlingen zichzelf goed kennen en waarderen. Als leerlingen weten waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden, kunnen ze leren om zelfstandig keuzes of met begeleiding keuzes te maken in het eigen leerproces. Hierdoor kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige en authentieke wereldburgers.

2. Een vertrouwde en veilige omgeving

We werken vanuit wederzijds vertrouwen en respect in verbinding met onze omgeving. Leerkrachten zijn professionals in groepsvorming en -begeleiding. Zij creëren op hun eigen wijze een veilige en gestructureerde leeromgeving voor de groep. Voor leerlingen is dit een voorwaarde om zichzelf en elkaar beter te leren kennen en waarderen. Dit is voor ons de basis om te komen tot leren. Vanuit veiligheid van de groep ontstaan er groeps- en paralleloverstijgende activiteiten waarbij we de leerlingen uitnodigen en uitdagen om zichzelf te ontwikkelen.

3. Actief en doelgericht leren

We willen dat leerlingen op een gemotiveerde en betekenisvolle wijze tot leren komen. De onderwijs- en ontwikkelbehoefte van de leerling staat hierbij centraal. De leerkracht krijgt een meer coachende rol en werkt met activerende didactiek. Zo ontstaat er bij de leerling meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. We werken daarbij vanuit leerlijnen en de referentieniveaus om de kwaliteit te borgen en om doelgericht aan de totale ontwikkeling van de leerling te werken. Zo kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en ontplooien. Wij zoeken continu, in dialoog met de leerling, een balans tussen loslaten en sturen.

4. Persoonlijke ontwikkeling

We willen leerlingen leren omgaan met, en bewust laten worden van, hun sterke en minder sterke kanten. We stimuleren actief en bewust verschillende kanten op cognitief-, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Leerlingen zijn trots op hun prestaties en deze successen worden gevierd. Ook krijgt het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden, die nodig zijn in de toekomst, een centrale plaats in ons onderwijs. Door middel van een portfolio willen we de ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten in kaart brengen en zichtbaar maken.

5. Educatief Partnerschap

Als school willen we in een actieve verbinding staan met onze omgeving. We trekken samen op met onze partners in onderwijs en opvoeding. Op diverse manieren betrekken wij ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Dat gebeurt door middel van vieringen maar ook door verbindende gesprekken tijdens thema-avonden, inloopmomenten en de ouder-kindgesprekken in het kader van het portfolio. 

 


Portfolio

Het portfolio is voor ons het middel om deze stelregels zichtbaar te maken in de school en met elkaar te verbinden. Dit is voor ons het instrument waardoor de stelregels tot leven komen. Met een portfolio maken we de mijlpalen in de ontwikkeling van het kind zichtbaar. Met een portfolio werken de kinderen vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid aan leer- of onderzoeksvragen. Ook stellen ze zelf doelen op om aan te werken. In de verbindende gesprekken met kinderen en ouders evalueren en reflecteren we op het leerproces. Hierdoor wordt de zone van naaste ontwikkeling voor zowel ouders als kinderen zichtbaar. Op deze wijze maken we kinderen eigenaar van het eigen leerproces.

Voor meer uitleg over de vijf stelregels verwijzen wij u door naar onze schoolgids.

De wijk

Basisschool de Sporckt ligt midden in de wijk Tuindorp De Kievit in de Reeshof. De school is gevestigd aan de Meerssenstraat 1b tussen de Millingenstraat, Middendorpstraat en de Meerssenstraat. Rondom de school is een “zoen- en zoefstrook”  aangelegd om de verkeersveiligheid van kinderen te optimaliseren. Tijdens aanvangs- en eindtijden is het erg druk, omdat veel ouders hun kind met de auto naar school brengen.

De school adviseert ouders kinderen te voet of op de fiets naar school te laten gaan. Veiligheid staat voorop, daarom werkt de school intensief samen met de politie die er regelmatig op toeziet dat het parkeer- en wachtverbod wordt gerespecteerd.