Onze School

Basisschool De Sporckt heeft rond de 450 leerlingen en behoort tot de grotere basisscholen van Tilburg. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 telt de school 18 groepen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of voor een afspraak voor een rondleiding. Wij hebben geen wachtlijst voor 4-jarigen.

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben op dit moment geen plaats meer in de groepen 5 en 6. In deze groepen kunnen geen leerlingen meer starten, omdat we anders niet meer kunnen voldoen aan onze pedagogische- en didactische opdracht als school. Wij staan altijd open voor plaatsing van zij-instromers in de vorm van een intakegesprek, neem in ieder geval contact met ons op.

Onze missie

Wij vinden dat ieder kind kansrijk, gezond en gelukkig moet op kunnen groeien. Kinderen gaan naar school om zich te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zijn, ze leren er kennis en vaardigheden en ontwikkelen zelfkennis. Als school spelen wij daarin een essentiële en voorwaardelijke rol. Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen elk kind zich met kwalitatief goed onderwijs optimaal kan ontwikkelen.

Onze onderwijskundige visie

Onze rol beperkt zich niet tot de vier muren van de school, kinderen leren binnen en buiten de school. Een optimale ontwikkeling vraagt om samenwerking tussen leerkrachten, ouders en de partners in de wijk. Mede hierom vormen wij een kindcentrum samen met De Teddybeer. Wij willen trefzeker meebewegen vanuit vakmanschap. Dat doen wij door als school adaptief te zijn zodat we goed om kunnen gaan met de complexe en steeds meer veranderende maatschappij.

Wij zien leren als een actief proces. Kinderen krijgen inzicht in het eigen leerproces, doordat we met ze in gesprek gaan over de keuzes die ze maken en te zorgen voor samenhang in het leren. Dat doen wij door te werken met activerende didactiek, doelgericht te werken vanuit leerlijnen en vakken geïntegreerd aan te bieden.

De vier stelregels zijn leidend en vormen het kader van waaruit we onze collectieve ambitie van De Sporckt gaan verwezenlijken. Onze vier stelregels zijn:

1. Persoonlijke ontwikkeling

Vanuit een positieve en veilige sfeer, werken wij aan de pedagogische opdracht van onze school. Voor een optimale ontwikkeling is het van belang dat de leerkracht iedere leerling ziet en kent. Als leerlingen weten waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden, leren ze betere keuzes te maken in het eigen leerproces.

We stimuleren leerlingen actief en bewust op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Leerlingen zijn trots op hun prestaties en deze successen worden gevierd. Het ontwikkelen van een onderzoekende houding, krijgt een centrale plaats in ons onderwijs. Met het portfolio brengen we de ontwikkeling van leerlingen in kaart.

2. Een vertrouwde en veilige omgeving

We werken vanuit wederzijds vertrouwen en respect in verbinding met onze omgeving. Leerkrachten zijn professionals in groepsvorming en -begeleiding. Zij creëren op hun eigen wijze een veilige en gestructureerde leeromgeving voor de groep.

Voor leerlingen is dit een voorwaarde om zichzelf en elkaar beter te leren kennen. Dit is de basis om te komen tot leren. Vanuit veiligheid van de groep ontstaan er groeps- en paralleloverstijgende activiteiten waarbij we de leerlingen uitnodigen en uitdagen om zichzelf te ontwikkelen.

3. Actief en doelgericht leren

Leren is een actief proces. We willen dat leerlingen op een gemotiveerde en betekenisvolle wijze tot leren komen. Daarom integreren wij vakgebieden zodat er voor leerlingen samenhang in het leren ontstaat. De onderwijs- en ontwikkelbehoefte van de leerling staat hierbij centraal, ingevuld vanuit het vakmanschap van de leerkracht.

We werken daarbij vanuit leerlijnen en de referentieniveaus om de kwaliteit te borgen. Zo werken we doelgericht aan de totale ontwikkeling van het kind.

4. Educatief Partnerschap

Als school willen we in een actieve verbinding staan met onze omgeving. Als kindcentrum trekken we samen op met onze partners in onderwijs en opvoeding. Op diverse manieren betrekken wij ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Dat gebeurt door middel van vieringen maar ook door verbindende gesprekken tijdens thema-avonden, inloopmomenten en de driehoeksgesprekken in het kader van het portfolio.

Portfolio

Het portfolio is voor ons het middel om deze stelregels zichtbaar te maken in de school en met elkaar te verbinden. Dit is voor ons het instrument waardoor de stelregels tot leven komen. Met een portfolio maken we de mijlpalen in de ontwikkeling van het kind zichtbaar. Met een portfolio werken de kinderen vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid aan leer- of onderzoeksvragen. Ook stellen ze zelf doelen op om aan te werken. In de verbindende gesprekken met kinderen en ouders evalueren en reflecteren we op het leerproces. Hierdoor wordt de zone van naaste ontwikkeling voor zowel ouders als kinderen zichtbaar. Op deze wijze maken we kinderen eigenaar van het eigen leerproces. Voor meer uitleg over de vier stelregels verwijzen wij u door naar onze schoolgids.

De wijk

Basisschool de Sporckt ligt midden in de wijk Tuindorp De Kievit in de Reeshof. De school werkt samen met drie andere scholen: Boemerang, Meander en Bibit. Samen vormen wij het cluster Reeshof-Midden. Onze ambities zijn om de ondersteuning voor leerlingen op het gebied van onderwijs en zorg meer met elkaar te gaan organiseren.