MR en GMR

Net als iedere basisschool in Nederland heeft De Sporckt een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit medewerkers en ouders. De Medezeggenschapsraad van De Sporckt bestaat op dit moment uit 10 leden en komt ongeveer 8 keer per jaar samen.
Beslissingen
Het hebben van een MR is geregeld in de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS), net als de taken en bevoegdheden ervan. De overheid geeft ouders en leraren die zitting nemen in de MR de bevoegdheid om over bepaalde aangelegenheden een advies uit te brengen aan het schoolbestuur. Ten aanzien van sommige door het schoolbestuur te nemen besluiten heeft de MR zelfs een instemmingsrecht.

Taken

De medezeggenschapsraad heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De raad mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. De MR mag een MR-vergadering bijeenroepen als zij dat nodig vindt. Verder moet de raad eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school.
Uiteraard moet een MR zelf ook open communiceren over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging. De MR van De Sporckt publiceert goedgekeurde notulen op de website van de Sprockt en communiceert aandachtspunten via de Sporcktinfo.
Vergaderingen zijn openbaar en alle betrokkenen van de Sporckt kunnen ten alle tijden agenda punten inbrengen.
De belangrijkste taak van de MR is het uitoefenen van de advies-en instemmingsbevoegdheden. Deze bevoegdheden liggen vast in de wet. De gang van zaken is nader uitgewerkt in het MR-regelement dat u binnenkort op de website van de Sporckt terug kunt vinden.
De MR heeft instemmings- of adviesrecht over onder andere: benoeming van personeel, het schoolplan, wijzigingen in de schoolorganisatie, rooster en lestijden.

De GMR

In 1996 hebben de scholen van Xpect Primair een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Hierin zit uit de MR van iedere school een ouder en een leerkracht. De GMR houdt zich bezig met alle school overstijgende zaken. Hierdoor is in de MR meer ruimte om zich bezig te houden met lokale schoolaangelegenheden.
De MR van De Sporckt
De Medezeggenschapsraad is een afvaardiging van alle ouders en leraren en de leden worden dan ook gekozen door ouders en leraren. De MR op onze school bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten.

De oudergeleding bestaat uit:
Dolf Mauritsz – kinderen in groep 2B en 4B
Tamara van Gompel – kinderen in groep 2a en 8a
Karlijn Metzemakers – kinderen in groep 1b en 3a
Sezan Metin – kinderen in groep 5a en 6a
Erika Verhoeven – kinderen in groep 1a en 3a

Namens het personeel zitten in de MR:
Wanda Bons
Janneke Brocken
An-Marie Tijdink
Wilma Verhoeven
Hendrien Staps

Namens het personeel zit in de GMR:
Wilma Verhoeven

De zittingsduur in de MR is drie jaar. Er treden steeds 1 of 2 leden af. De afgetreden leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De kandidaatstelling en verkiezingen vinden zo mogelijk aan het einde van het schooljaar plaats.

 

Het Jaarverslag MR 2017-2018 is te downloaden via de link.

Het reglement en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden via de links.

Het verslag van de laatste MR-vergadering van schooljaar 2017-2018: 27 juni 2018

Het verslag van de vergaderingen van dit schooljaar:

 

Het verslag van de vergaderingen van schooljaar 2016-2017:

 

Het verslag van de vergaderingen van schooljaar 2015-2016:

Mocht u contact met de MR willen opnemen, dan kunt u de MR bereiken via mrsporckt@gmail.com