MR en GMR

Net als iedere basisschool in Nederland heeft De Sporckt een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit medewerkers en ouders. De Medezeggenschapsraad van De Sporckt bestaat op dit moment uit 10 leden en komt ongeveer 8 keer per jaar samen.

Beslissingen

Het hebben van een MR is geregeld in de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS), net als de taken en bevoegdheden ervan. De overheid geeft ouders en leraren die zitting nemen in de MR de bevoegdheid om over bepaalde aangelegenheden een advies uit te brengen aan het schoolbestuur. Ten aanzien van sommige door het schoolbestuur te nemen besluiten heeft de MR instemmingsrecht.

Taken

De medezeggenschapsraad heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. De MR mag een MR-vergadering bijeenroepen als zij dat nodig vindt. Verder moet de raad eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school.
Uiteraard moet een MR zelf ook open communiceren over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging. De MR van De Sporckt slaat de goedgekeurde notulen op in een speciaal aangelegde map. Deze map is openbaar en opvraagbaar bij de administratie van de school. Verder communiceert de MR maandelijkse de belangrijkste aandachtspunten via de Sporcktinfo. Vergaderingen zijn openbaar en alle betrokkenen van de Sporckt kunnen ten alle tijden agendapunten inbrengen.
De belangrijkste taak van de MR is het uitoefenen van de advies-en instemmingsbevoegdheden. Deze bevoegdheden liggen vast in de wet. De gang van zaken is nader uitgewerkt in het MR-regelement dat u op de website van de Sporckt terug kunt vinden.

De GMR

In 1996 hebben de scholen van Xpect Primair een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Hierin zit uit de MR van iedere school een ouder en een leerkracht. De GMR houdt zich bezig met alle school overstijgende zaken. Hierdoor is in de MR meer ruimte om zich bezig te houden met lokale schoolaangelegenheden. De MR op onze school bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten.

De oudergeleding bestaat uit:
Dolf Mauritsz – kinderen in groep 3 en 5
Tamara van Gompel – kind in groep 3
Karlijn Metzemakers – kinderen in groep 2 en 4
Sezan Metin – kinderen in groep 6 en 7
Erika Verhoeven – kinderen in groep 2 en 4

Namens het personeel zitten in de MR:
Wanda Bons
Janneke Brocken
An-Marie Tijdink
Wilma Verhoeven
Hendrien Staps

Namens de ouders zit in de GMR:
Ton Arends – kind in groep 2

Namens het personeel zit in de GMR:
Wilma Verhoeven

De zittingsduur in de MR is drie jaar. Er treden steeds 1 of 2 leden af. De afgetreden leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De kandidaatstelling en verkiezingen vinden zo mogelijk aan het einde van het schooljaar plaats. Onderstaande documenten zijn via de link te raadplegen.

Het Jaarverslag MR 2018-2019 van afgelopen schooljaar en het jaarplan 2019-2020 inclusief huishoudelijk reglement voor komend schooljaar.

De verslagen van de MR-vergaderingen van dit schooljaar zijn voor ouders van de school in te zien bij de administratie van de school.

Mocht u contact met de MR willen opnemen, dan kunt u de MR bereiken via mrsporckt@gmail.com