Uw kind aanmelden

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor een rondleiding en intakegesprek

Adres

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB – Tilburg

Schooltijden

Maandag t/m donderdag:
8.30 uur – 14.35 uur
en vrijdag tot 12.00 uur

Telefoon & Email

013 – 571 08 43
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl
Twitter & Facebook (@BSSporckt)

Via onderstaand contactformulier kunt u een rondleiding aanvragen om ons en de school beter te leren kennen. Een rondleiding met een intakegesprek is een verplicht onderdeel van onze aanmeldprocedure. We raden ouders aan om vanaf 2,5 jaar een rondleiding aan te vragen.
Indien u geïnteresseerd bent in een rondleiding dan kunt u dat aangeven, wij nemen dan vrijblijvend contact met u op. Tijdens deze kennismaking kunt u met uw kind de school in bedrijf zien en kunnen we wederzijdse verwachtingen met elkaar afstemmen.
Wanneer uw kind al op een school is aangemeld en u heeft interesse in een overstap, dan vragen wij aan u om de huidige school in te lichten. Deze afspraak hebben wij gemaakt met alle scholen in de gemeente Tilburg. Dit is van belang voordat u een afspraak met ons maakt voor een rondleiding.
 

Helaas zitten de groepen 1 en 2 voor schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 al vol. Er is geen mogelijk meer om in te stromen in deze groepen. In de groepen 3 en 4 is zij-instroom niet meer mogelijk.

In een aantal groepen is er mogelijk wel plek, u kunt bij ons informeren om welke groepen het gaat.

We werken met kwartaalinstroom (op geboortedatum) voor 4-jarigen voor schooljaar 2024-2025. Voor schooljaar 2024-2025 is er nog plek als uw kind geboren is na 1 februari 2021. 

 De aanmeldprocedure is onderaan dit formulier te vinden en staat tevens beschreven in onze schoolgids.

Hieronder vindt u onze aanmeldprocedure, in de schoolgids (klik hier) is de procedure en werkwijze ook te vinden: 

Voor de aanmeldingen voor het schooljaar 2024-2025 hanteren we, met betrekking tot het plaatsen van leerlingen, de volgende uitgangspunten:

 1. Gezien de huisvesting hebben we ruimte voor vijf groepen 1 en 2, waarvan drie groepen 1 en twee groepen 2. Het maximale leerlingaantal is vastgesteld op 145 leerlingen.
 2. Wanneer dit leerlingaantal in de groepen 1 en 2 bereikt is, plaatsen wij geen nieuwe leerlingen meer in dat betreffende schooljaar. Aanmelden is niet meer mogelijk, we verwijzen ouders door naar een andere school in de buurt.
 3. Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan, gedurende het schooljaar, alleen in overleg en kan per situatie verschillend zijn. Dit is altijd maatwerk.
 4. Tussentijdse instroom van vanwege verhuizing naar Tilburg kan eventueel plaatsvinden na een zorgvuldige beoordeling van de situatie, de belangen van de leerling en de grootte van de betreffende groep.
 5. Vanwege de afsluitende activiteiten in de groepen 1 en 2 in de laatste maanden van het schooljaar, kunnen kinderen vanaf 6 weken tot het einde van het schooljaar, die dan 4 jaar worden, nog niet starten op school. We hebben hiertoe besloten omdat we graag de jongste kinderen ook onze volledige aandacht willen geven. Deze kinderen zijn van harte welkom na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar. 
 6. Voor schooljaar 2024 – 2025 hebben we in totaal plaats voor 67 leerlingen, hieronder vindt u de aantallen per kwartaal:

  Kwartaal 1 (kinderen geboren tussen 1-8-2020 en 31-10-2020): 29 leerlingen
  Kwartaal 2 (kinderen geboren tussen 1-11-2020 en 31-01-2021): 9 leerlingen
  Kwartaal 3 (kinderen geboren tussen 1-2-2021 en 30-04-2021): 9 leerlingen
  Kwartaal 4 (kinderen geboren tussen 1-5-2021 en 31-07-2021): 20 leerlingen

Werkwijze

Ouders die interesse hebben in onze school kunnen dat via de website of telefonisch bij ons melden. De aanmeldprocedure bestaat uit een verplicht intakegesprek met rondleiding door de intern-begeleider. Op die manier hebben we de ouders en het kind goed in beeld. Op basis van deze rondleiding en het intakegesprek maken ouders een keuze om het kind dan wel of niet aan te melden op onze school. Een aanmeldformulier kan opgehaald worden bij het secretariaat of deze wordt opgestuurd naar de ouders via de post.

 • We hebben per schooljaar plaats voor 145 leerlingen in de groepen 1 en 2. Zolang we nog niet op het maximum aantal leerlingen per kwartaal zitten, is aanmelden mogelijk. De leerling start zodra hij/zij 4 jaar is, behalve zes weken voor het einde van het schooljaar.
 • Wanneer het maximum aantal leerlingen per kwartaal bereikt is, plaatsen wij geen leerlingen meer die geboren zijn in dat kwartaal. Ouders kunnen hun kind niet meer aanmelden. We verwijzen ouders dan door naar een andere school.
 • Ouders die een aanmeldformulier inleveren krijgen via de e-mail een schriftelijke bevestiging van de (voor)aanmelding. Leerlingen jonger dan 3 jaar zijn nog niet definitief ingeschreven. Dit zijn vooraanmeldingen. Een vooraanmelding is juridisch nog geen aanmelding, daarvoor geldt dus ook nog geen zorgplicht.
 • Wanneer de toekomstige leerling 3 jaar wordt, neemt school schriftelijk contact op met ouders via de mail. Dat is nodig om af te stemmen of we de leerling definitief kunnen plaatsen. Vanaf 3 jaar is het juridisch een aanmelding en gaat onze zorgplicht als school in (art. 40, lid 2, WPO). De school heeft 6 weken de tijd, die eenmalig met 4 weken verlengd mag worden, om te bepalen of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen voldoen. Als wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte is de leerling definitief aangemeld.
 • Jaarlijks bepalen we op basis van het aantal leerlingen in de groepen 2, de reeds aangemelde broertjes/zusjes en de huidige leerlingaantallen in de groepen 1 hoeveel plaats we hebben voor nieuwe instroom van leerlingen. Dit zal per schooljaar verschillend zijn. De instroom van dat schooljaar zal dan verdeeld worden over de vier eerder genoemde kwartalen. Het aantal te plaatsen leerlingen per kwartaal wordt jaarlijks op tijd vastgesteld en gecommuniceerd.
 • Er is een digitaal overzicht van aanmeldingen en ingeschreven leerlingen op volgorde van binnenkomst. Dit wordt bijgehouden door het secretariaat en de leerkrachten van de groepen 1, zodat ze de leerlingen kunnen indelen (op basis van onderwijsbehoefte) in de juiste groepen.
 • Broertjes/zusjes van huidige leerlingen en kinderen die zijn aangemeld binnen ons kindcentrum vanuit de Teddybeer krijgen voorrang op plaatsing.
 • Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk: bijvoorbeeld broertjes/zusjes die niet doorgegeven worden. Broertjes/zusjes worden altijd geplaatst ook in onvoorziene gevallen. Tenslotte is er nog altijd ruimte voor leerlingen (zij-instroom) die geplaatst worden in het kader van passend onderwijs. In die gevallen kan het leerlingaantal dus boven de 145 uitkomen, dit zijn uitzonderingsgevallen.
 • Zes weken voor het einde van het schooljaar (dat wisselt per schooljaar), plaatsen we géén nieuwe leerlingen meer in de groepen. Deze kinderen stromen dan na de zomervakantie in. Dit wordt opgenomen in de schoolgids, hieronder de exacte data voor de komende jaren.
  • Voor schooljaar 2022-2023 is de uiterlijke datum voor plaatsing 5 juni 2023.
  • Voor schooljaar 2023-2024 is de uiterlijke datum voor plaatsing 27 mei 2024.
  • Voor schooljaar 2024-2025 is de uiterlijke datum voor plaatsing 26 mei 2025.
  • Voor schooljaar 2025-2026 is de uiterlijke datum voor plaatsing 1 juni 2026.

Wij hebben deze maatregelen genomen in samenspraak met het College van Bestuur van Xpect Primair en de MR van onze school. Wij delen de mening dat, indien het leerlingenaantal in de groepen verder toeneemt, de kwaliteit van het onderwijs op onze school onder druk komt te staan. Daarnaast willen wij vanuit onze visie blijven werken en ons onderwijsconcept van 0-6 jaar. 

Voor meer informatie over onze aanmeldprocedure of overige vragen kunt u contact opnemen met onze administratie via: 013 – 571 08 43