Informatie over

Onze school

Op deze pagina vindt u belangrijke algemene informatie en documenten over onze school. Bijvoorbeeld informatie over het aanmelden, onze schoolgids, het schoolplan en ons ondersteuningsprofiel.

Algemene informatie

Basisschool De Sporckt

Aantal leerlingen: 486 leerlingen
Groepering: Jaargroepen 1 t/m 8
Directeur: Jeroen Sterk
E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

Schoolgids 2022 – 2023

Schoolplan 2019 – 2023

Handige informatie

Aanmelden en inschrijven

 Ons aannamebeleid staat beschreven in de schoolgids. We werken met kwartaalinstroom en hebben jaarlijks plaats voor 145 leerlingen in de groepen 1 en 2.

Voor het huidige schooljaar en schooljaar 2023-2024 zitten wij helaas vol. In de groepen 1 t/m4 is er geen plaats meer voor instroom.

Aanmelden op onze school kan alleen na een persoonlijke rondleiding. Dit kan pas vanaf 2,5 jaar. Wij nemen graag de tijd om u en uw kind beter te leren kennen. Indien u na een rondleiding uw kind wilt aanmelden, kunt u aan aanmeldformulier afhalen.

Extra informatie

Onze school staat ook op de website www.scholenopdekaart.nl. Op deze website zijn meer gegevens te vinden over onze toetsresultaten, de uitstroom naar het voortgezet onderwijs en de waardering van de inspectie. Klik hier om naar deze pagina te gaan voor meer aanvullende gegevens.

Ouderkalender

De jaarkalender voor ouders voor dit schooljaar is in de schoolapp te vinden. Hierop kun je alle schoolactiviteiten, vakanties en vrije dagen vinden.

Ziekmeldingen doorgeven

Ziekmeldingen kunnen zowel telefonisch, via de e-mail of via de schoolapp worden doorgegeven. Via de schoolapp is de snelste manier. Doorgeven kan via deze website op de contactpagina, zie het menu boven.

Passend onderwijs

Klik hier voor ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin omschrijven wij wat we als school aan extra ondersteuning kunnen bieden voor uw kind. Dit komt bovenop de reguliere basisondersteuning. Zo werken wij bijvoorbeeld met een ondersteuningsteam zodat wij op school meerdere expertises aan boord hebben.

Vragen?

Heeft u vragen over onze school, of wilt u met ons in contact komen?

Waar staan wij voor?

Benieuwd hoe wij onze missie, visie en kernwaarden een plek geven in de klas?

Teamleden

Benieuwd wie er allemaal op onze school werken?

Hoe geven wij het onderwijs op De Sporckt vorm?

In de groepen 1 en 2 staat het lerend spelen centraal, waarbij de nadruk ligt op het spel. Vanaf groep 1 groeperen wij de leerlingen in losse jaargroepen. Groep 1/2 zit bij ons dus niet bij elkaar. Zo komt de instroom van 4-jarigen alleen in de groepen 1. Daar wordt de basis gelegd, zowel didactisch als pedagogisch.  Kinderen worden zelfredzaam en leren de regels en procedures kennen van onze school. Het voordeel daarvan is dat de groepen 2 stabiel blijven in leerlingaantal.

Vervolgens kan er in die groepen actief en doelgericht worden gewerkt om leerlingen een goede basis te geven voor groep 3. In de groepen 3 & 4 vindt er een overgang plaats naar spelend leren, waarbij de nadruk ligt op het (formele) leren. Zo wordt er met actieve & coöperatieve werkvormen  gewerkt o.a. door middel van circuits. Op deze manier oefenen en herhalen we eerder aangeboden lesstof op een aantrekkelijke manier, passend bij de leeftijdsgroep en interesses van het kind.

Als wij op De Sporckt over het jonge kind spreken, dan bedoelen wij daarmee de leerlingen in de groepen 1 t/m 4. 

Vanaf groep 5 vloeit het spelend leren over in het leren vanuit een onderzoekende houding. Wij vinden het belangrijk dat de onderzoekende houding van het kind behouden (of aangeleerd) wordt, zodat het succesvol aan het vervolgonderwijs kan beginnen. Om dit doel te bereiken werken we op school met IPC. We integreren de zaakvakken zodat er samenhang ontstaat in het leren. Kinderen leren om vanuit een onderzoekende houding antwoorden te vinden op hun vragen. Dit leerproces maken we zichtbaar op de leerwanden in iedere groep, maar ook in het portfolio.

Het jonge kind is van nature nieuwsgierig en leert door middel van spelend leren. Wanneer kinderen ouder worden, krijgt het leren steeds meer een formeel karakter. Ze leren dan vanuit een kritische onderzoekende houding. In de groepen 5 t/m 8 is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en werken kinderen aan persoonlijke leerdoelen. De leerdoelen en de uitkomsten worden gebundeld in het portfolio van het kind. Hier voeren we drie keer per jaar met het kind een gesprek over (kindgesprekken) en daarna met ouders (driehoeksgesprekken). 

Wij vinden het belangrijk dat het leren van kinderen niet alleen binnen de vier muren van het klaslokaal plaatsvindt. Beweging en een goede balans tussen in- en ontspanning zijn belangrijk om goed te kunnen leren. Daarom hebben wij gekozen voor gymlessen van 1 uur én een extra beweegmoment van een half uur in de week. Op die manier bewegen kinderen 90 minuten per week en hebben ze ook een moment van ontspanning tussen het leren door.  De beweeglessen vinden het hele jaar door buiten plaats op ons groene schoolplein. Wij hebben drie gymdocenten in dienst die deze lessen verzorgen. Ook de peuters en kleuters van ons kindcentrum krijgen gym van een gymdocent.

We stimuleren leerlingen actief en bewust op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Leren gaat niet alleen over cognitieve prestaties. Net als bij het bewegingsonderwijs maken we gebruik van een vakdocent die muziek geeft in alle groepen. Zo maken we gebruik van de expertises en kwaliteiten van onze teamleden. Ons muziekonderwijs krijgt hierdoor een impuls. Er is beter zicht op de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, omdat de lessen worden gegeven door onze vakdocent Mella. 

We willen samenhang aanbrengen tussen verschillende vakgebieden en leerlingen vanuit een onderzoekende houding tot leren laten komen. Om dit doel te bereiken werken we op school in alle groepen met IPC.

In de groepen 1 en 2 noemen we dit het ‘International Early Years Curriculum’ afgekort IEYC. De diverse kennisgebieden en vaardigheden worden thematisch en vanuit spel aangeleerd. In de groepen 3 t/m 8 noemen we dit ‘International Primary Curriculum, afgekort IPC. Er is een meerjarige planning om alle doelen te borgen op schoolniveau voor alle leerlingen, in deze planning bieden we vijf thema’s per jaar aan. De thema’s zijn betekenisvol en hebben een duidelijke focus op leren en groei. Dit wordt in iedere groep zichtbaar gemaakt door middel van leerwanden. Bij de afsluiting (en soms de opstart) van thema’s worden ouders actief uitgenodigd.

Komend schooljaar (2022 – 2023) staat onze scholing in het teken van het toepassen van formatieve assessment binnen IPC. Alle teamleden volgen hiervoor een teamscholing.

Locatie

Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg

Schooltijden

Maandag t/m donderdag
8.30 uur – 14.35 uur

Vrijdag
8.30 uur – 12.00 uur

Telefoon & E-mail

013 – 571 08 43
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

v

Ervaringen van onze ouders

“De Sporckt is – voor kinderen, ouders en verzorgers – een hele fijne groene basisschool met een plezierige en open sfeer. De school biedt een vertrouwde en veilige omgeving. Het kind staat centraal, en dat uit zich in alles. De leerkrachten en leiding laten kinderen kind zijn. Ouders en verzorgers worden zo veel mogelijk betrokken. In één woord: chapeau!”

 

Vader van L. uit groep 4

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Daar hecht de Sporckt waarde aan. Zowel directie als het team straalt betrokkenheid, passie en professionaliteit uit. Dit uit zich in allerlei vernieuwingen op het gebied van o.a. leerinhoud en leeromgeving. Wij vinden het dan ook zeer fijn om van onze kinderen te horen dat ze zich thuis voelen op de Sporckt.

 

Moeder van A. en E. uit de groepen 4 en 6.

 

“Wij hebben gekozen voor bs. De Sporckt omdat er in de school een fijne sfeer heerst. Wij vinden de school en klassen overzichtelijk en prettig ingericht. Er heerst rust in het gebouw. De leerkrachten zijn enthousiast en betrokken. Als ouders merken wij dat er naar ons en onze feedback geluisterd wordt en dat voelt als een fijne samenwerking, met als doel het beste voor de kinderen te willen.”

 

Moeder van C. en D. uit de groepen 1 en 2