Onderwijs

MR en GMR

Net als iedere basisschool in Nederland heeft De Sporckt een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. De Medezeggenschapsraad van De Sporckt bestaat op dit moment uit 10 leden en komt ongeveer 8 keer per jaar samen.

Beslissingen

Het hebben van een MR is bij de wet geregeld, net als de taken en bevoegdheden ervan. De overheid geeft ouders en leraren een recht van inspraak: daar waar de schoolleiding van de overheid zelfstandig beslissingen mag nemen, hebben ouders en leraren medezeggenschap.

Taken

De medezeggenschapsraad heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De raad mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. De MR mag een MR-vergadering bijeenroepen als zij dat nodig vindt. Verder moet de raad eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school.

Uiteraard moet een MR zelf ook open communiceren over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging. De MR van De Sporckt gaat dit doen via de website van de school.
Daarnaast zijn de vergaderingen openbaar en kan eenieder de verslagen van de MR binnenkort terugvinden op de MR-pagina van de website van De Sporckt.

De belangrijkste taak van de MR is het uitoefenen van de advies-en instemmingsbevoegdheden. Deze bevoegdheden liggen vast in het MR-reglement dat u binnenkort op de website van De Sporckt terug kunt vinden.

De MR heeft instemmings- of adviesrecht over onder andere: benoeming van personeel, het schoolplan, wijzigingen in de schoolorganisatie, rooster en lestijden.

De GMR

In 1996 hebben de scholen van Xpect Primair een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Hierin zit uit de MR van iedere school een ouder en een leerkracht. De GMR houdt zich bezig met alle schooloverstijgende zaken. Hierdoor is in de MR meer ruimte om zich bezig te houden met lokale schoolaangelegenheden.

De MR van De Sporckt

De Medezeggenschapsraad is een afvaardiging van alle ouders en leraren en de leden worden dan ook gekozen door ouders en leraren. De MR op onze school bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten.

De oudergeleding bestaat uit:

Frank Kastelijn                         Frank KastelijnKinderen in groep 6A en 6B

Inge Houtepen                          Inge WoltersKinderen in groep 1-2C, 4A en 6B

Corinne Aerts                            Corinne AertsEen kind in groep 6C

 

Petra Ouwerkerk (foto volgt) Een kind in groep 7B

Hylke Annema (foto volgt) Een kind in groep 1-2C

 

Namens het personeel zitten in de MR:

An-Marie Tijdink                      An-Marie Tijdink

Nicole Damen                            Nicole Damen

Karin Schilder

Mieke Brocken                           foto volgt

Berti v/d Putten                         Berti vd Putten

De zittingsduur in de MR is drie jaar. Er treden steeds 1 of 2 leden af. De afgetreden leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De kandidaatstelling en verkiezingen vinden zo mogelijk aan het einde van het schooljaar plaats.

Het Jaarverslag MR 2015-2016 is te downloaden via de link.

Het reglement en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden via de links.

Het verslag van de laatste MR-vergadering van schooljaar 2016-2017: 8 november 2016.

Het verslag van de vergaderingen van schooljaar 2016-2017:

Het verslag van de vergaderingen van schooljaar 2015-2016:

Mocht u contact met de MR willen opnemen, dan kunt u de MR bereiken via mrsporckt@gmail.com.